1 artikla Yleistä
Artikla 2 Lainaukset ja tarjoukset
Article 3
– Sopimuksen kesto ja harkinta-aika
– Sopimuksen täytäntöönpano ja muuttaminen
- Hinnankorotus
4 artikla Keskeyttäminen, purkaminen ja ennenaikainen irtisanominen
5 artikla Ylivoimainen este
6 artikla Maksu- ja perintäkulut
7 artikla Omistusoikeuden säilyttäminen
Article 8
– Takuut
– Tutkimus ja mainokset
– Syntymäpäivä
9 artikla Vastuu
Artikla 10 Korvaus
11 artikla Teollis- ja tekijänoikeudet
12 artikla Sovellettava laki ja riita-asiat
13 artikla Sijainti ja ehtojen muutos

 • Article 1

Nämä ehdot koskevat kaikkia sopimuksia Van Geel Servicen, joka toimii nimellä KNX Control, jäljempänä "Opetusinstituutti", ja opiskelijan välillä, johon Opetusinstituutti on ilmoittanut näiden ehtojen soveltuvan siltä osin kuin nämä Osapuolet eivät ole sopineet ehdoista ja niistä on nimenomaisesti poikettu kirjallisesti.

Nämä ehdot koskevat myös Koulutuslaitoksen kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden toteuttamiseen on otettava mukaan kolmannet osapuolet.

Nämä yleiset ehdot on kirjoitettu myös Koulutuslaitoksen työntekijöitä ja sen johtoa varten.

Opiskelijan muiden ehtojen soveltaminen on nimenomaisesti hylätty.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten ehtojen ehto on milloin tahansa kokonaan tai osittain pätemätön tai ne pitäisi mitätöidä, näiden yleisten ehtojen muut ehdot pysyvät täysimääräisesti voimassa. Oppilaitos ja opiskelija sopivat sitten uusista säännöksistä mitätöineiden tai mitätöityjen määräysten tilalle ottaen mahdollisimman paljon huomioon alkuperäisten määräysten tarkoitus ja tarkoitus.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen yhden tai useamman säännöksen tulkinnassa on epäselvyyttä, tulkinta on tehtävä näiden määräysten "hengessä".

Jos osapuolten välillä syntyy tilanne, jota ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, on tätä tilannetta arvioitava näiden yleisten ehtojen hengessä.

Jos Opetuslaitos ei aina vaadi näiden ehtojen tiukkaa noudattamista, tämä ei tarkoita, että niiden säännökset eivät päde tai että Oppilaitos menettäisi oikeutensa vaatia näiden ehtojen tiukkaa noudattamista muissa tapauksissa.

 • Artikla 2. Lainaukset ja tarjoukset

Kaikki Het Opleidingsinstituutin tarjoukset ja tarjoukset ovat sitomattomia, ellei tarjouksessa ole asetettu hyväksymisaikaa. Jos hyväksymisaikaa ei ole asetettu, tarjouksesta tai tarjouksesta ei voi johtaa millään tavalla oikeuksia, jos tarjouksen tai tarjouksen kohteena oleva tuote, koulutus, työpaja tai jatkokoulutus ei ole tällä välin enää saatavilla.
Oppilaitos ei voi pitää tarjouksiaan tai tarjouksiaan, jos opiskelija voi kohtuudella ymmärtää, että lainauksissa tai tarjouksissa tai niiden osassa on ilmeinen virhe tai virhe.
Tarjouksessa tai tarjouksessa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja muita valtion maksuja, sopimukseen liittyviä kustannuksia, mukaan lukien matka- ja majoitus-, toimitus- ja hallintokulut, ellei toisin mainita.
Jos hyväksyntä (riippumatta siitä vähäisistä kohdista) poikkeaa tarjouksessa tai tarjouksessa olevasta tarjouksesta, se ei sido Koulutuslaitosta. Sopimusta ei tällöin tehdä tämän poikkeavan hyväksynnän mukaisesti, ellei koulutuslaitos toisin ilmoita.
5 Yhdistelmätarjous ei velvoita Koulutuslaitosta suorittamaan osaa toimeksiannosta vastaavalla osalla ilmoitettua hintaa. Tarjoukset tai tarjoukset eivät automaattisesti koske tulevia tarjouksia.

 • 3 artikla. Sopimuksen kesto ja harkinta-aika; toteutusehdot, riskin siirto, sopimuksen toteuttaminen ja muuttaminen; hinnankorotus

1a. Sopimus Oppilaitoksen ja Opiskelijan välillä tehdään koulutuksen, kertauskurssin tai työpajan ajaksi, ellei sopimuksen luonne toisin määrää tai jos osapuolet kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovivat.

1b. Jokaiseen koulutuslaitokseen tai koulutuskeskukseen tehtyyn sopimukseen tai ilmoittautumiseen sovelletaan 14 päivän harkinta-aikaa, jonka kuluessa toimeksiannon voi peruuttaa veloituksetta. Harkinta-aika alkaa ilmoittautumishetkestä eikä ylitä koulutuksen alkamispäivää. Tämä tarkoittaa, että jo syntyneet kustannukset veloitetaan koulutuksen alkaessa.

Jos tietyn toiminnan suorittamiselle tai tiettyjen tavaroiden toimittamiselle on sovittu tai määritelty määräaika, tämä ei koskaan ole tiukka määräaika. Jos määräaika ylittyy, opiskelijan on tästä syystä ilmoitettava oppilaitokselle kirjallisesti laiminlyönnistä. Koulutuslaitokselle on tarjottava kohtuullinen aika sopimuksen edelleen täytäntöönpanoon.

Koulutuslaitos toteuttaa sopimuksen parhaan tietämyksensä ja kykyjensä mukaan sekä hyvän työn vaatimuksia noudattaen. Kaikki tämä tuolloin tunnetun tieteen tilan perusteella.

Koulutuslaitoksella on oikeus antaa tiettyjä toimia kolmansien osapuolten suoritettavaksi. Alankomaiden siviililain artiklan 7:404, 7:407 kappaleen 2 ja 7:409 soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.

Jos koulutusinstituutti tai koulutuslaitoksen palkkaamat kolmannet osapuolet suorittavat työtä koulutuksen yhteydessä Opiskelijan paikassa tai opiskelijan osoittamassa paikassa, Opiskelija tarjoaa näiden työntekijöiden kohtuudella toivomat tilat ilmaiseksi. veloittaa.

Koulutuslaitoksella on oikeus toteuttaa sopimus eri vaiheissa ja laskuttaa siten toteutettu osa erikseen.

Jos sopimus toteutetaan vaiheittain, oppilaitos voi keskeyttää seuraavaan vaiheeseen kuuluvien osien toteuttamisen, kunnes opiskelija on kirjallisesti osoittanut edellisen vaiheen tulokset.

Opiskelija huolehtii siitä, että kaikki tiedot, jotka Oppilaitoksen mielestä ovat tarpeellisia tai jotka opiskelijan tulee kohtuudella ymmärtää tarpeellisiksi sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, toimitetaan Oppilaitokselle oikea-aikaisesti. Mikäli sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja ei ole toimitettu Oppilaitokselle ajoissa, Oppilaitoksella on oikeus keskeyttää sopimuksen täytäntöönpano ja/tai maksaa opiskelijalle viivästyksestä aiheutuvat lisäkustannukset. silloin tavanomaisten hintojen mukaisesti. Toteutusaika alkaa vasta sen jälkeen, kun Opiskelija on toimittanut tiedot oppilaitoksen käyttöön. Oppilaitos ei vastaa vahingoista, riippumatta siitä, onko Opetusoppilaitos tukeutunut Opiskelijan antamiin virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihin.

Jos sopimuksen täytäntöönpanon aikana ilmenee, että asianmukainen toteutus edellyttää sen muuttamista tai täydentämistä, osapuolet ryhtyvät sovittamaan sopimusta hyvissä ajoin ja keskenään neuvotellen. Jos sopimuksen luonnetta, laajuutta tai sisältöä, joko Opiskelijan, toimivaltaisten viranomaisten tms. pyynnöstä tai ohjeesta tai ei, muutetaan ja sopimusta muutetaan sen seurauksena laadullisesti ja/tai määrällisesti, tämä voi vaikuttaa siihen, mitä alun perin sovittiin. Tämän seurauksena alun perin sovittua määrää voidaan myös korottaa tai pienentää. Koulutuslaitos tekee mahdollisuuksien mukaan etukäteen hintatarjouksen. Alun perin ilmoitettua toteutusaikaa voidaan muuttaa myös sopimusmuutoksella. Opiskelija hyväksyy sopimuksen muutosmahdollisuuden, mukaan lukien hinnan ja toteutusajan muutoksen.

Jos sopimusta muutetaan lisäyksellä, Oppilaitoksella on oikeus panna se täytäntöön vasta, kun Oppilaitoksessa valtuutettu henkilö on hyväksynyt sen ja Opiskelija on hyväksynyt hinnan ja muut toteuttamiselle mainitut ehdot. määritettävä aika, jolloin se pannaan täytäntöön. Muutetun sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai välitön täytäntöönpano ei ole Oppilaitoksen sopimusrikkomus eikä Opiskelijalle ole peruste irtisanoa tai purkaa sopimus.

Koulutuslaitos voi ilman laiminlyöntiä evätä sopimuksen muutospyynnön, jos sillä voi olla laadullisia ja/tai määrällisiä seurauksia, esimerkiksi siinä yhteydessä suoritettavan työn tai toimitettavan tavaran kannalta.

Mikäli Opiskelija laiminlyö asianmukaisesti velvollisuutensa Oppilaitokselle, Opiskelija on velvollinen korvaamaan kaikki Opetuslaitoksen välittömät tai välilliset vahingot.

Jos oppilaitos sopii opiskelijan kanssa kiinteästä hinnasta, oppilaitoksella on kuitenkin aina oikeus korottaa tätä hintaa ilman, että opiskelijalla on oikeus purkaa sopimus tästä syystä, jos hinnankorotus johtuu valtuutetusta tai velvoitteesta. lain tai määräysten nojalla tai johtuu Koulutuslaitokselle aiheutuneiden kustannusten noususta tai muista syistä, joita ei ole voitu kohtuudella ennakoida sopimusta tehtäessä.

Jos hinnankorotus muulla tavoin kuin sopimuksen muutoksen seurauksena ylittää 10 % ja tapahtuu kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä, niin vain opiskelija, jolla on oikeus vedota kirjan 5 kirjan 3 jaksoon 6. Alankomaiden siviililailla on oikeus purkaa sopimus kirjallisella lausunnolla, ellei koulutuslaitos:
– on edelleen valmis täyttämään sopimuksen alun perin sovitun perusteella;
– pystyy osoittamaan, että hinnankorotus johtuu koulutuslaitoksella lain nojalla kuuluvasta valtuuksista tai velvoitteesta.

 • Artikla 4. Sopimuksen keskeyttäminen, purkaminen ja ennenaikainen irtisanominen

Opetusoppilaitoksella on oikeus keskeyttää velvoitteiden noudattaminen tai purkaa sopimus, jos opiskelija ei täytä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan täysimääräisesti tai ajoissa ja olosuhteet, jotka ovat tulleet oppilaitoksen tietoon sen jälkeen, kun opiskelija ei täytä sopimuksesta johtuvia velvoitteita. sopimuksen tekeminen antaa hyvän pohjan pelätä, että Opiskelija ei täytä velvoitteitaan tai jos Opiskelijan viivästymisen vuoksi oppilaitoksen ei voida enää odottaa täyttävän sopimusta alun perin sovituin ehdoin.

Koulutuslaitoksella on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos ilmenee sellaisia ​​olosuhteita, että sopimuksen täyttäminen on mahdotonta, tai jos ilmenee muita olosuhteita, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, ettei koulutuslaitokselta voida kohtuudella odottaa sopimuksen jatkuvaa muuttumattomana. vaaditaan.

Jos sopimus puretaan, Oppilaitoksen saatavat opiskelijaa kohtaan erääntyvät välittömästi ja maksetaan. Mikäli koulutuslaitos keskeyttää velvoitteidensa täyttämisen, säilyy Koulutuslaitoksella lain ja sopimuksen mukaiset oikeutensa.

Mikäli Koulutuslaitos siirtyy keskeyttämiseen tai purkamiseen, Koulutuslaitos ei ole millään tavalla velvollinen korvaamaan aiheutuneita vahinkoja ja kustannuksia.

Jos purkaminen johtuu opiskelijasta, oppilaitoksella on oikeus periä korvausta vahingosta, mukaan lukien siitä aiheutuvat tai aiheutuneet kustannukset, suoraan ja välillisesti.

Jos opiskelija laiminlyö sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämisen ja tämä laiminlyönti oikeuttaa purkamiseen, oppilaitoksella on oikeus purkaa sopimus välittömästi ja välittömästi ilman velvollisuutta maksaa korvausta tai korvausta, kun taas opiskelija , on sopimusrikkomuksesta johtuen velvollinen maksamaan korvausta tai korvausta.

Mikäli oppilaitos irtisanoo sopimuksen ennenaikaisesti, Oppilaitos järjestää vielä suoritettavan työn siirtämisen kolmansille osapuolille yhteistyössä Opiskelijan kanssa. Tämä, ellei peruutus johdu Opiskelijasta. Jos työn siirrosta aiheutuu koulutuslaitokselle lisäkustannuksia, ne veloitetaan opiskelijalta. Opiskelija on velvollinen maksamaan nämä kulut määräajassa, ellei opetuslaitos toisin ilmoita.

Selvitystilan, maksujen keskeyttämisen (hakemuksen) tai konkurssin, ulosmittauksen - jos ja siltä osin kuin ulosmittausta ei pureta kolmen kuukauden kuluessa - Opiskelijan kustannuksella, velan saneeraus tai muu seikka jonka seurauksena opiskelija ei voi enää vapaasti määrätä omaisuudestaan, Koulutusopistolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi tai purkaa sopimus ilman velvollisuutta maksaa korvausta tai korvausta. Tällöin Opetuslaitoksen saamiset Opiskelijaa kohtaan erääntyvät välittömästi ja maksetaan.

Jos Opiskelija irtisanoo sopimuksen harkinta-ajan ulkopuolella tai viikkoa ennen koulutuksen, jatkokoulutuksen ja/tai työpajan alkamista, opiskelija menettää oikeutensa jo maksetun summan palautukseen tai Hänellä on velvollisuus maksaa velka kokonaisuudessaan sellaisena kuin se oli sopimusta solmittaessa, ellei Opiskelija pysty osoittamaan, että peruuttamiseen on vaikuttanut vakavia tekijöitä. Tämä tehdään yhteistyössä koulutusinstituutin kanssa.

Mikäli Opetuslaitos hyväksyy todistettavasti opiskelijan peruuttamiseen johtaneet perusteet, opiskelija saa hyvityslaskun, josta joka tapauksessa vähennetään jo aiheutuneet kulut. Jos opiskelija on jo maksanut, maksettu summa vähennettynä veloitetuilla kuluilla siirretään hänen tililleen neljäntoista päivän kuluessa. 5 artiklaa sovelletaan myös kaikkiin muihin ylivoimaisiin esteisiin.

 • Artikla 5. Ylivoimainen este

Opetusoppilaitos ei ole velvollinen täyttämään mitään velvollisuuttaan opiskelijaa kohtaan, jos hän on estynyt tekemästä sitä sellaisen seikan vuoksi, joka ei johdu tuottamuksesta eikä lain, säädöksen tai yleisesti hyväksyttyjen näkemysten mukaan ole hänen vastuullaan. .

Näissä yleisissä ehdoissa ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sen lisäksi, mitä laissa ja oikeuskäytännössä on tältä osin ymmärretty, kaikkia ulkoisia ennakoimattomia tai ennakoimattomia syitä, joihin koulutuslaitoksella ei ole vaikutusta, mutta jotka johtuvat joita koulutuslaitos ei pysty täyttämään tulevia velvoitteitaan, mukaan lukien lakot koulutuslaitoksen tai kolmansien osapuolten organisaatiossa. Koulutuslaitoksella on myös oikeus vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos sopimuksen (edelleen) täyttämisen estävä seikka ilmenee sen jälkeen, kun koulutuslaitoksen olisi pitänyt täyttää velvollisuutensa.

Koulutuslaitos voi keskeyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa niin kauan kuin ylivoimainen este jatkuu. Jos tämä aika kestää yli kolme kuukautta, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman velvollisuutta maksaa korvausta toiselle osapuolelle.

Siltä osin kuin Koulutuslaitos on osittain täyttänyt tai pystyy täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen sattuessa ja täytetyllä tai suoritettavalla osalla on itsenäinen arvo, Koulutuslaitoksella on oikeus laskuttaa erikseen. Opiskelija on velvollinen maksamaan tämän laskun ikään kuin se olisi erillissopimus.

 • Artikla 6. Maksu- ja perintäkulut

Maksu on aina suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä koulutuslaitoksen ilmoittamalla tavalla laskun valuuttana, ellei koulutuslaitos toisin kirjallisesti ilmoita. Koulutuslaitoksella on oikeus laskuttaa määräajoin.

Jos Opiskelija ei maksa laskua ajallaan, Opiskelija on lain mukaan maksukyvytön. Opiskelijan korko on tällöin 1 % kuukaudessa, ellei lakisääteinen korko ole korkeampi, jolloin lakisääteinen korko on maksettava. Erääntyneelle määrälle korkoa lasketaan siitä hetkestä, kun Opiskelija on maksukyvytön, siihen hetkeen, kun koko velka on maksettu.

Oppilaitoksella on oikeus saada Opiskelijan suorittamat maksut ensisijaisesti kulujen alentamiseksi, sitten erääntyvän koron alentamiseksi ja lopuksi pääoman ja juoksevan koron alentamiseen. Oppilaitos voi ilman, että tämä on maksuhäiriötä, evätä maksutarjouksen, jos Opiskelija määrää maksun kohdentamiselle erilaisen järjestyksen. Opetuslaitos voi kieltäytyä maksamasta pääomaa kokonaisuudessaan takaisin, jos maksamattomia ja juoksevia korkoja ja perintäkuluja ei myöskään makseta.

Opiskelijalla ei ole koskaan oikeutta kuitata velkaa oppilaitokselle. Laskun summan vastustaminen ei keskeytä maksuvelvollisuutta. Opiskelijalla, jolla ei ole oikeutta kohtaan 6.5.3 (Alankomaiden siviililain pykälät 231-247, kirja 6), ei myöskään ole oikeutta keskeyttää laskun maksamista mistään muusta syystä.

Jos Opiskelija laiminlyö tai laiminlyö velvollisuuksiensa täyttämisen (aika-aikaisesti), kaikki kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat oikeudenkäynnin ulkopuolisesta maksun saamisesta, on opiskelijan vastuulla. Oikeudenkäynnin ulkopuoliset kulut on laskettu Hollannin perintäkäytännössä tavanomaisen, tällä hetkellä Rapport Voorwerk II:n mukaisen laskentatavan perusteella. Jos opetuslaitoksella on kuitenkin perimisestä aiheutunut suurempia kustannuksia, jotka ovat olleet kohtuudella tarpeellisia, tosiasiallisesti aiheutuneet kustannukset ovat korvauskelpoisia. Myös mahdolliset oikeudenkäynti- ja täytäntöönpanokulut peritään Opiskelijalta. Opiskelija on velkaa myös korkoa perintäkuluista.

 • 7 artikla. Omistusoikeuden säilyttäminen

Oppilaitoksen sopimuksen puitteissa toimittamat tavarat pysyvät Oppilaitoksen omaisuudessa, kunnes Opiskelija on asianmukaisesti täyttänyt kaikki Opetuslaitoksen kanssa tehdystä sopimuksesta (sopimuksista) johtuvat velvoitteensa.

Koulutusinstituutin toimittamia esineitä, joihin sovelletaan 1 kohdan mukaista omistusoikeuden pidätystä, ei saa myydä edelleen. Opiskelijalla ei ole oikeutta millään tavalla rasittaa sitä, mikä on omistusoikeuden säilyttämisen alaista.

Opiskelijan on aina tehtävä kaikki, mitä häneltä kohtuudella voidaan odottaa turvatakseen Koulutuslaitoksen omistusoikeuden.

 • Artikla 8. Takuut, tutkimukset ja valitukset, vanhentumisaika

Koulutusinstituutin tarjoamat palvelut täyttävät tavanomaiset vaatimukset ja standardit, jotka voidaan kohtuudella asettaa toimitushetkellä.

Jos opiskelija valittaa ajoissa, tämä ei keskeytä hänen maksuvelvollisuuttaan. Tällöin opiskelija on myös velvollinen maksamaan sen, mitä hän ja koulutuslaitos ovat sopineet.

Jos todetaan, että palvelu on puutteellinen ja siitä on tehty ajoissa reklamaatio, voidaan aloittaa reklamaatiomenettely.

Mikäli valitus todetaan aiheettomaksi, siitä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien Opetuslaitokselle tästä aiheutuneet tutkimuskustannukset, jää opiskelijan maksettavaksi kokonaisuudessaan.

Lakisääteisistä vanhentumisajoista poiketen kaikkien koulutuslaitosta ja koulutuslaitoksen sopimuksen täytäntöönpanoon osallistumia kolmansia osapuolia vastaan ​​esitettyjen vaatimusten ja vastineiden vanhentumisaika on yksi vuosi.

 • Artikla 9. Vastuu

Jos koulutuslaitoksen pitäisi olla vastuussa, tämä vastuu rajoittuu siihen, mitä tässä määräyksessä säädetään.

Oppilaitos ei ole vastuussa vahingoista, riippumatta siitä, mikä on aiheutunut siitä, että Oppilaitos on tukeutunut Opiskelijan tai hänen puolestaan ​​toimittamiin virheellisiin ja/tai puutteellisiin tietoihin.

Jos koulutuslaitoksen pitäisi olla vastuussa vahingoista, koulutuslaitoksen vastuu rajoittuu lakisääteiseen vastuuseen.

Koulutuslaitoksen vastuu rajoittuu joka tapauksessa aina sen vakuutuksenantajan mahdollisesti maksamaan määrään.

Jos koulutuslaitos on vastuussa, koulutuslaitos vastaa vain välittömistä vahingoista.

Välittömällä vahingolla tarkoitetaan yksinomaan vahingon syyn ja laajuuden määrittämisestä aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia, sikäli kuin määrittäminen koskee näiden ehtojen mukaista vahinkoa, koulutuslaitoksen virheellisen suorituskyvyn korvaamisesta aiheutuneita kohtuullisia kustannuksia. sopimus, siltä osin kuin ne voidaan katsoa Oppilaitoksen maksettavaksi, ja vahingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, mikäli opiskelija osoittaa, että nämä kustannukset ovat johtaneet näissä yleisissä ehdoissa tarkoitettuun välittömän vahingon rajoittamiseen. Koulutusinstituutti ei ole koskaan vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien välilliset vahingot.

Tässä kohdassa mainitut vastuunrajoitukset eivät päde, jos vahinko johtuu Koulutuslaitoksen tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

 • Artikla 10. Korvaus

Opiskelija korvaa Oppilaitokselle kaikki kolmannen osapuolen vaatimukset, joille sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä aiheutuu vahinkoa ja jonka syy on muu kuin Oppilaitos. Jos kolmannen osapuolen tulee tästä syystä kääntyä Oppilaitoksen puoleen, Opiskelija on velvollinen avustamaan Oppilaitosta sekä oikeudenkäynnissä että sen ulkopuolella ja tekemään välittömästi kaikki, mitä häneltä siinä tapauksessa voidaan odottaa. Jos opiskelija ei ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin, oppilaitoksella on oikeus tehdä se itse, ilmoittamatta laiminlyönnistä. Kaikki oppilaitoksen ja kolmansien osapuolien niistä aiheutuvat kustannukset ja vahingot ovat täysin Opiskelijan vastuulla ja vastuulla.

 • 11 artikla. Henkinen omaisuus

Koulutusinstituutti pidättää itsellään oikeudet ja valtuudet, joihin sillä on tekijänoikeuslain ja muiden henkisten lakien ja määräysten mukaan. Oppilaitoksella on oikeus käyttää sopimuksen täytäntöönpanosta saatua tietoa muihin tarkoituksiin, mikäli opiskelijan ehdottoman luottamuksellisia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 • 12 artikla. Sovellettava laki ja riita-asiat

Kaikki oikeussuhteet, joissa Training Institute on osapuolena, ovat yksinomaan Alankomaiden lain alaisia, vaikka sopimus toteutetaan kokonaan tai osittain ulkomailla tai jos oikeussuhteeseen osallistuvan osapuolen kotipaikka on siellä. Wienin myyntisopimusta ei voida soveltaa.

Koulutuslaitoksen sijaintipaikan tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta käsitellä riita-asioita, ellei laissa toisin määrätä. Koulutuslaitoksella on kuitenkin oikeus saattaa riita lain mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Osapuolet valittavat tuomioistuimeen vasta sen jälkeen, kun ne ovat tehneet kaikkensa ratkaistakseen riidan yhteisymmärryksessä.

 • Artikla 13. Sijainti ja ehtojen muutos

Nämä ehdot löytyvät koulutusinstituutin verkkosivuilta: www.knxcontrol.nl

Sovellettava on aina viimeisin verkkosivulla ilmoitettu versio tai se versio, joka oli voimassa oikeussuhteen syntyhetkellä Koulutuslaitoksen kanssa.

Yleisten sopimusehtojen hollanninkielinen teksti on aina ratkaiseva niiden selityksen kannalta.